Logo Lammens Recycling

Algemene voorwaarden

1. Alle klachten, om geldig te zijn, dienen ons overgemaakt per aangetekend schrijven, binnen de acht dagen na levering, uitvoering of factuurdatum.

2. Bij betwistingen zijn alleen de rechtbanken op basis van de locatie van de maatschappelijke zetel van PETER VAN DE VELDE BVBA territoriaal bevoegd, onverminderd de vrije keuze om de zaak te brengen voor de natuurlijke rechter van de verwerende partij.

3. Al onze koopwaren, prestaties en facturen zijn betaalbaar te Wichelen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Het aanbieden van een wissel of kwijtschrift maakt geen inbreuk op de clausule van de plaats van betaling.

4. Iedere vertraging in de betaling brengt voor de medecontractant de verplichting mee, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest van 15 % te betalen op het factuurbedrag, zulks onverminderd schadevergoeding.

5. Bij wanbetaling zal het bedrag der factuur verhoogd worden met een aangenomen schadeloosstelling van 20 %, met een minimum van € 62,50, onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten, en dit na ingebrekestelling bij aangetekend schrijven.

6. Onze leverings- en uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden ons niet. Vertraging in de levering of de uitvoering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.

Exploitatieadres

Eegene 3, 9200 Oudegem
BTW 0441.924.872